Upadłość konsumenckaZłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

20 lipca, 2022by admin0

18 lipca 2022 r.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? ? upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która chce ogłosić upadłość. Dla osób mieszkających w obszarze właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które zostało przygotowane dla osób znajdujących się w stanie niewypłacalności.
Stan niewypłacalności występuje, kiedy nie możesz wykonywać swoich zobowiązań finansowych (np. spłacać pożyczki, kredyt, pokrywać bieżące opłaty) na bieżąco, to oznacza, że utraciłeś zdolność do spłacania swoich wymagalnych zobowiązań.

Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby, która znalazła się w stanie niewypłacalności, ale również zaspokojenie wierzycieli, oczywiście o ile to możliwe. Sąd w ostatnim etapie postępowania umarza zobowiązania lub ustala plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest przede wszystkim w oparciu o możliwości zarobkowe osoby, której upadłość ogłoszono, a zatem zakłada, że upadły będzie w stanie go realizować.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości należy mieć na uwadze, że jeżeli posiadasz majątek w postaci nieruchomości (np. dom, mieszkanie, działkę rolną) lub ruchomości o znacznej wartości (np. samochód, drogi sprzęt) w postępowaniu upadłościowym należy wydać go syndykowi, który po jego sprzedaży z uzyskanych środków pokryje koszty postępowania i zaspokoi, przynajmniej częściowo należności wierzycieli.
Składając wniosek należy uiścić opłatę w kwocie 30,00 zł. We wniosku należy wskazać wszystkich swoich wierzycieli (instytucje, wobec których masz zobowiązania np. banki, SKOKi, ?parabanki?, instytucje finansowe, dostawcy usług), oraz wniosek uzasadnić. Przede wszystkim, należy podkreślić, iż osoba składająca wniosek (dłużnik) znajduje się w stanie niewypłacalności, a stan ten ma charakter trwały, poprzez opisanie swojej aktualnej sytuacji finansowej, wskazanie kosztów utrzymania i wysokości uzyskiwanych dochodów, oraz opisanie okoliczności, które spowodowały, że dłużni znajduje się w stanie niewypłacalności (np. choroba, utrata pracy, nałóg, oszustwo).
Wniosek o ogłoszenie upadłości jest kluczowym elementem postepowania o ogłoszenie upadłości, ponieważ sąd często wyłącznie na jego podstawie podejmuje decyzję, czy ogłosić upadłość. Nieprawidłowo sporządzony wniosek może być przyczyną odmowy ogłoszenia upadłości lub umorzenia postępowania po jej ogłoszeniu, dlatego istotne jest aby powierzyć jego przygotowanie profesjonaliście.

Wybrane konsekwencje ogłoszenia upadłości:
? po ogłoszeniu upadłości cały majątek upadłego (osoby, która ogłosiła upadłość) staje się ?masą upadłości?, który należy przekazać syndykowi. W rezultacie upadły oddaje swój majątek na pokrycie kosztów postępowania oraz spłatę wierzycieli i nie może swobodnie nim rozporządzać. Odmowa wydania majątku skutkuje umorzeniem postępowania i brakiem oddłużenia;

? wynagrodzenie za pracę upadłego w części podlegającej zajęciu trafia na konto bankowe masy upadłości;

? po ogłoszeniu upadłości syndyk weryfikuje majątek masy upadłości, czynności dokonane przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (np. sprzedaż domu) oraz wysokość wierzytelności;

– po ogłoszeniu upadłości umorzone zostają postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.
Ogłoszenie upadłości jest pierwszym etapem na drodze do oddłużenia, równie istotne są kolejne czynności podejmowane w ramach postępowania upadłościowego (postępowanie sądowe prowadzone z udziałem syndyka po ogłoszeniu upadłości).

 

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Kamila Anioł-Płoch

O mnie

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *