Upadłość konsumenckaUkład konsumencki – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

20 lutego, 2023by admin0

Układ konsumencki – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

 

przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Jesteś Dłużnikiem, który łącznie spełnia poniższe warunki:

  • jesteś osobą fizyczną,
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • stałeś się niewypłacalny,

możesz wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu. Zawarcie układu odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca sądowy.

Definicja niewypłacalności

Pojęcie niewypłacalności definiuje art. 11 Ustawy prawo upadłościowe, który określa niewypłacalność, jako utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym przyjmuje się domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

Sąd uwzględnia wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują, że będzie on zdolny do pokrycia kosztów postępowania. Sąd ocenia również możliwości zawarcia, jak również wykonania układu z wierzycielami.

Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli powinien odpowiadać ustawowo określonym warunkom formalnym. Składany jest na formularzu, którego wzór określa Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu.

Składając wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (układ konsumencki), jako Dłużnik jesteś zobowiązany do wpłaty zaliczki na wydatki postępowania. Kwota zaliczki to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 2023 r. wynosi ona 6736,60 zł. Brak wpłaty zaliczki wiąże się ze zwrotem wniosku.

 

Sąd, kiedy uwzględni wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wyda postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu z wierzycielami, w którym wyznaczy nadzorcę sądowego.

Nadzorca sądowy we współpracy z dłużnikiem, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu:

1)           sporządza propozycje układowe – ustala jak ma wyglądać spłata zadłużenia wobec wierzycieli;

2)           sporządza spis wierzytelności – wykaz wierzycieli i wysokość zobowiązań;

3)           sporządza spis wierzytelności spornych – długi, co do których istnieją wątpliwości np. przedawnienie, spór o wysokość zobowiązania;

4)           zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, w terminie ustalonym z dłużnikiem.

Propozycje układowe

Propozycje układowe mogą zakładać w szczególności:

1)           odroczenie terminu spłaty;

2)           rozłożenie spłaty na raty;

3)           zmniejszenie wysokości zobowiązania.

Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji twoich zobowiązań, ich katalog nie jest ustawowo ograniczony.

Propozycje układowe przedstawiane i głosowane są podczas zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca sądowy.

Należy mieć na uwadze, że układ co do zasady może być zawarty na okres krótszy niż pięć lat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość, w której mieszkasz, wtedy układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli przewiduje zachowanie nieruchomości.

Zawarcie układu, w którym jego realizacja zakłada spłaty z zarobku, pozwali ci zachować majątek w całości, bez konieczności jego sprzedaży.

Kamila Anioł-Płoch

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *